Stadgar

YOU ARE WHAT YOU ART

Org nr: 802513-3748
Antagna: 20 juni 2017

___________________________________________________________________________
§ 1. Namn
Föreningens namn är YOU ARE WHAT YOU ART
§ 2. Föreningens syfte är att jobba för ett nytänkande inom konst- och kulturliv samt att starta
upp, stödja och driva projekt som på olika sätt bidrar till att samhället blir en bättre plats för
alla att leva i. Föreningens syfte är också att stödja den fria konstnären och hitta strategier för
att bevara konstens oberoende.
Föreningen är religiöst och politisk obunden och brinner för jämlikhet, jämställdhet och
hållbarhet.
Styrelsen bestämmer tillsammans – i majoritet – vilka projekt som faller under denna
beskrivning.
§ 3. Medlemskap
Föreningen välkomnar medlemmar. Dessa har ej beslutsfattande möjligheter. Som medlem
förväntas du ta en aktiv del i föreningens olika möten och aktiviteter.
§ 4. Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen
beslutande organ.
§ 5. Årsmötet
Ordinarie årsmöte hålls senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Extra
årsmöte hålls då styrelsens beslutar. Som årsmötets beslut gäller den mening för
vilka de flesta rösterna avges. Kallelse till årsmötet ska utlysas till styrelsen och medlemmar
minst tre veckor före detsamma. Motioner ska ha inkommit två veckor innan årsmötet. Enbart
ärenden som finns nämnda i kallelsen kan tas upp till beslut.
§ 6. Styrelse
Styrelsen består av minst tre ordinarie ledamöter (inklusive ordförande) och det antal
suppleanter som årsmötet beslutar. På årsmötet väljs ordförande på ett år och
ledamöter och suppleanter väljes på ett år. Styrelsen utser övriga funktioner på ett
konstituerande möte.
§ 7. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen utser.
§ 8. Medlemsavgift
Varje medlem ska erlägga den medlemsavgift som årsmötet beslutar.
§ 9. Rösträtt
Varje närvarande styrelsemedlem har en röst på årsmöte och medlemsmöte.

§ 10. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1jan till 30 dec.
§ 11. Revision
Årsmötet utser en revisor som inför nästa årsmöte granskar föreningens räkenskaper och
verksamhet.
§ 12. Valberedning
Styrelsen fungerar som valberedning.
§ 13. Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av stadgarna fattas med enkel majoritet vid två på varandra
följande årsmöten styrelsemöten, varav ett ordinarie. Vid större styrelse mindre än 4 personer
kan stadgarna ändras under två på varandra följande styrelsemöten.
§ 14. Föreningens upplösande
Beslut om föreningens upplösande görs av styrelsen. Beslut fattas vid två på varandra följande
årsmöten – varav ett ordinarie. Vid vardera av dessa möten ska förslaget ha bifallits av minst
två tredjedelar av de närvarande styrelsemedlemmarna.